Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель

Назва послуги: Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Державне мито за видачу патенту сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 7-93. Розмір державного мита за видачу патенту становить: для фізичних (юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) в Україні – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) за межами України – 100 доларів США.

Строк надання послуги: Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.

Результат надання: Видача патенту України на винахід чи корисну модель або відмова у видачі патенту.

Способи отримання результату: Для отримання патенту заявка на видачу патенту має пройти відповідні процедури (перевірка заявленого винаходу/корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності та умовам надання правової охорони, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". На підставі експертного висновку ДП "Український інститут інтелектуальної власності" приймає рішення про видачу патенту. Державна реєстрація патенту здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу патенту. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту. Видача патенту здійснюється ДП "Український інститут інтелектуальної власності" в місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з ДП "Український інститут інтелектуальної власності" реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. У разі, якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні. У разі якщо право на одержання одного й того самого патенту мають декілька осіб, видається один патент.

Підстави для відмови: Невідповідність плати за видачу патенту встановленому розміру; ненадходження документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту протягом трьох місяців з дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Також, рішення про відмову у видачі патенту приймається, якщо: - заявлений винахід (корисна модель) або група винаходів не відповідають умовам надання правової охорони; - заявник не надіслав матеріалів на запит закладу експертизи протягом установленого строку або клопотання про його продовження; - заявка з урахуванням матеріалів, надісланих у відповідь на запит закладу експертизи, не відповідає встановленим вимогам щодо її оформлення; - заявка на видачу патенту на винахід не відповідає локальній новизні; - заявка не відповідає умовам патентоздатності; - винахід, охарактеризований у незалежному пункті багатоланкової формули, що не має інших незалежних пунктів, відповідає умові патентоздатності, але характеристика винаходу, яка міститься в залежних пунктах, є такою, що перешкоджає здійсненню винаходу або реалізації вказаного заявником призначення, або є підставою для визнання винаходу таким, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі; - хоча б один із заявлених винаходів групи, охарактеризованих у формулі, не є патентоздатним.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: