Видача свідоцтва України на торговельну марку

Назва послуги: Видача свідоцтва України на торговельну марку

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Державне мито за видачу свідоцтва сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 7-93; Розмір державного мита за видачу свідоцтва на торговельну марку складає: для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні – п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України - 200 доларів США.

Строк надання послуги: Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.

Результат надання: Видача свідоцтва України на торговельну марку або відмова в реєстрації. У разі якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, видається одне свідоцтво.

Способи отримання результату: Для надання адміністративної послуги заявка на видачу свідоцтва має пройти відповідні процедури (перевірка заявленої торговельної марки на відповідність умовам надання правової охорони, проведення експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". На підставі висновку закладу експертизи ДП «Український інститут інтелектуальної власності» приймає рішення про реєстрацію торговельної марки зазначеної у заявці. Державна реєстрація торговельної марки здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу свідоцтва. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію торговельної марки. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Свідоцтво надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Підстави для відмови: Невідповідність плати за видачу свідоцтва встановленому розміру; ненадходження документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про реєстрацію торговельної марки. Також, рішення про відмову в реєстрації торговельної марки приймається, якщо: - позначення зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки; - позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. - позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку; - позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди; - об’єктом знака є імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: