Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)

 • 1
  Заява на продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами
 • 2
  Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
 • 3
  Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства
 • 4
  Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр
 • 5
  Ситуаційний план
 • 6
  Оглядова карта (масштаб 1:200000)
 • 7
  Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод).
 • 8
  Оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000), з лініями проектних геологічних розрізів
 • 9
  Геологічні розрізи
 • 10
  Позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів, у разі продовження строку дії дозволу.
 • 11
  Завірені заявником копії результатів оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" для продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)