Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку

Назва послуги: Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку

Адміністративний збір: Безоплатно.

Строк надання послуги: Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання. У разі проведення процедури встановлення особи строк розгляду заяви-анкети може бути продовжений до двох місяців.

Результат надання: Видача паспорта громадянина України або відмова від його оформлення чи видачі.

Способи отримання результату: Громадянин України, який досяг 18-річного віку та звертається для оформлення паспорта вперше особисто звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до зареєстрованого місця проживання та подає документи згідно з переліком. Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, заява-анкета та документи подаються одним із його законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників). Якщо місце проживання такої особи не зареєстровано, заява-анкета та документи подаються до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання. Внутрішньо переміщена особа подає документи до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Бездомна особа подає заяву-анкету та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання. Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування. У разі неподання повного переліку документів або невідповідність їх оформлення вимогам законодавства працівник територіального підрозділу ДМС приймає рішення про відмову від прийняття документів та оформленні заяви-анкети і інформує особу/законного представника/уповноважену особу про підстави такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді. Для отримання паспорта особа або її законний представник /уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального підрозділу ДМС, який прийняв документи для його оформлення. Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт видається законному представнику/уповноваженій особі за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт. У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчує їх особу та підтверджує громадянство. Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, працівник територіального підрозділу ДМС здійснює вручення паспорта такій особі за місцем її проживання або за місцем проходження лікування. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів заявнику надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови. Особа або її законний представник/уповноважена особа має право повторно звернутися в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів, оформленні чи видачі паспорта. У разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні. Крім того, у виключних випадках, якщо за результатами проведених перевірок особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів, які були зазначені у письмовому зверненні. Якщо за результатами проведення зазначеної процедури особу не встановлено, приймається рішення про відмову в оформленні паспорта, та особа інформується про необхідність встановлення особи за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянства України.

Підстави для відмови: Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі неподання повного переліку документів або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства. Відмова від оформлення чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо: 1) особа не є громадянином України; 2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення; 3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію; 4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта; 5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта.

Порядок оскарження: Рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду. Територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: